Regulamin Blogów

Regulamin Blogów

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady zakładania, prowadzenia Blogów oraz rozpowszechniania ich treści w serwisie internetowym www.Ohme.pl.
 2. Administratorem serwisu jest: Blum Media sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42.
 3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do prowadzenia Bloga, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Zakładając Bloga i rozpoczynając prowadzenie Bloga Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

II. DEFINICJE

Terminy użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin.
 2. Bloger- użytkownik, który założył Konto w Serwisie.
 3. Blogstrona internetowa w Serwisie administrowana przez Blogera zawierająca m.in. wprowadzone przez niego materiały.
 4. Konto-profil założony w Serwisie przez Użytkownika.
 5. Usługa- usługa świadczona w Serwisie Ohme.pl , umożliwiająca:
  a) założenie, prowadzenie oraz administrowanie Blogiem;
  b) hosting Bloga;
  c) promowanie Blogera oraz pozycjonowanie wprowadzonych przez niego Materiałów.
 6. Serwis- zespół stron internetowych na których prowadzone są Blogi oraz serwis Ohme.pl
 7. Materiały – wszelkie materiały : teksty, opracowania, statystyki, wykresy, komentarze, zdjęcia, grafiki, materiały video oraz inne treści publikowane przez Blogerów na Blogu.

III. USŁUGA

 1. Warunkiem korzystania z Usługi jest założenie Konta w Serwisie.
 2. Założenie Konta i związane z nim podanie informacji, jak również korzystanie z Usługi są całkowicie dobrowolne. W ramach jednego Konta można założyć dowolną ilość Blogów.
 3. Założenie Konta i korzystanie z Usługi jest całkowicie bezpłatne.
 4. Ohme.pl nie jest otwartą platformą blogową. Aby założyć konto, należy wysłać zgłoszenie na adres: [email protected] podając informację o Blogerze oraz przykładowy Materiał do zamieszczenia.
 5. Redakcja zastrzega sobie prawo, do odrzucenia kandydatów na Blogera bez konieczności podania przyczyny.
 6. Bloger udziela Ohme.pl zgody na wykorzystywanie Bloga do celów komercyjnych poprzez dołączanie reklam i dowolne zagospodarowanie treściowe obszarów przeznaczonych do komercyjnego wykorzystania na stronach, na których Blogerzy prowadzą Blogi lub wysyłanie wiadomości związanych z Usługą, bez ingerencji w treść Blogów, w sposób pozwalający na odróżnienie reklam od tych treści.
 7. Wszyscy Blogerzy zamieszczają w Serwisie Materiały w imieniu własnym, na swoją rzecz i odpowiedzialność.
 8. Bloger może umieszczać w Serwisie tylko takie Materiały, w stosunku do których posiada uprawnienie na ich rozpowszechnianie za pośrednictwem Bloga i których rozpowszechnienie taką drogą nie będzie naruszało praw osób trzecich, a w szczególności nie będzie narażało Ohme.pl na jakąkolwiek odpowiedzialność z tego tytułu.
 1. Bloger zobowiązuje się do wykorzystania witryn www, transmisji i dystrybucji materiałów zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie.
 2. Wszelkie teksty umieszczane na Blogu muszą być autorstwa Blogera zaś wszelkie cytaty, zapożyczenia muszą być wyraźnie oznaczone w treści Materiału.
 3. Zabronione jest umieszczanie w Serwisie jakichkolwiek treści:
  a) bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem, pornograficznych, propagujących przemoc lub hazard, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje czy szerzących nienawiść wyznaniową, rasową lub etniczną;
  b) naruszających dobra lub prawa (w tym prawa autorskie) osób trzecich lub takich których umieszczenie w Serwisie może stanowić podstawę do wystosowania jakichkolwiek roszczeń wobec Ohme.pl;
  c) stanowiących reklamę/promocję danej osoby lub reklamę/promocję produktów lub usług oferowanych przez Użytkownika lub przez osoby trzecie;
  d) stanowiącej spam lub niezamówioną informację handlową;
  e) obarczających osoby trzecie nieprawdziwymi, nierzetelnymi lub niesprawdzonymi zarzutami;
  f) stanowiących informacje poufne lub tajemnice przedsiębiorstwa, haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających dostęp do informacji traktowanych przez podmioty trzecie jako poufne;
  g) będących wirusami komputerowymi lub innymi narzędziami mogącymi wywołać uszkodzenie sprzętu lub uszkodzenie danych.
 4. Bloger  przesyłając Materiały do Serwisu udziela Spółce nieodpłatnego, nieograniczonego co do czasu i terytorium, niewyłącznego zezwolenia na korzystanie i rozporządzanie danym Materiałem (licencja niewyłączna w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych) przez Spółkę na wszystkich znanych polach eksploatacji, np. w Serwisie i serwisach społecznościowych, w szczególności następujących:
 1. a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzane wszelkimi technikami, w tym, techniką zapisu magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską, komputerową, niezależnie od formatu zapisu i nośnika, rozmiaru, formy, techniki, oprawy, rodzaju i sposobu dystrybucji lub upubliczniania;
 2. b) wprowadzania do pamięci komputera, zapis czasowy i trwały i kopia takich zapisów; archiwizacja zapisów;
 3. c) w zakresie obrotu – wprowadzania do obrotu; najem, dzierżawa, użyczanie, wymiana z osobami trzecimi w kraju i za granicą;
 4. d) nadawania za pomocą wizji lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity (sygnał kodowany i nie kodowany) wraz z prawem do retransmisji w ramach platform cyfrowych oraz/lub w sieciach kablowych, nadawanie internetowe;
 5. e) publicznego wykonywania lub odtwarzania, wyświetlania na pokazach otwartych i zamkniętych, biletowanych i niebiletowanych, w tym na szkoleniach, konferencjach, seminariach;
 6. f) w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż mowa powyżej – publicznego udostępniania ich w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; w sieci internetowej, w innych sieciach telefonicznych, teleinformatycznych, multimedialnych i komputerowych;
 7. g) wykorzystania w konkursach, loteriach, akcjach, na targach, wystawach, w teleturniejach;
 8. h) eksploatacji w całości i/lub we fragmentach za pomocą technologii „real TV”, „internet TV”, „pay TV”, „pay per view services”, „multi channel services”, „near on demand services”, “video on demand”, „iTV on demand” oraz “video streaming” „simulcasting”, „webcasting”, downloading, motywy komórkowe, inserty, tapety, ikony, e-kartki, wygaszacze ekranu na komputery i komórki, aplikacje, bannery, thumbnails, pop up, TV internetowa; wykorzystanie w połączeniach telefonicznych i teleinformatycznych, w tym w przekazach tekstowych, audiowizualnych i multimedialnych, premium, (np. SMS, WAP, MMS), merchandisingu / ancilliary rights; w tym wykorzystywania postaci, utworów, nazw i/lub opisów, bohaterów, powiedzonek, sloganów, haseł, sytuacji, wzorów, znaków, zdarzeń i innych charakterystycznych elementów i motywów oraz materiałów, odzieży, gadgetów, sprzętów, towarów, gier i innych stworzonych na ich podstawie.
 1. Bloger przesyłając Materiały do Serwisu udziela również Spółce zezwolenia w zakresie wyłącznego prawa do wykonywania praw zależnych do Materiały i nimi dysponowania oraz z nich korzystania – prawa do dokonywania i wyrażania zezwoleń na dokonywanie dowolnych opracowań, w tym tłumaczenia, zmian, przeróbek, skrótów, modyfikacji, animacji 3D i wymiany poszczególnych warstw, kolorów lub elementów i innych zmian oraz do korzystania i rozporządzania tymi opracowaniami w pełnym zakresie.
 1. Bloger zapewnia, że osoby uprawnione do Materiały zrezygnowały z wykonywania praw autorskich osobistych, w tym nadzoru autorskiego oraz wyraziły zgodę na wykorzystanie ich wkładów w zakresie, o którym mowa w Regulaminie. Użytkownik zapewnia, że Spółka lub osoby przez nią wskazane mogą korzystać i rozpowszechniać Materiały anonimowo bez wskazywania i uwidaczniania danych i informacji o ich twórcach.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Bloger ma obowiązek zamieścić Materiał na Blogu przynajmniej jeden raz na 2 miesiące.
 2. Użytkownik umieszczając Materiały w Blogu oświadcza, iż:
  1. Przedmiotowe Materiały wolne są od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz że przysługują mu majątkowe prawa autorskie do treści, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej lub, że przysługują mu odpowiednie prawa do korzystania z tych treści (licencja) obejmujące w szczególności prawo do publikowania i rozpowszechniania treści w systemie on-line, w sieci Internet.
  2. Osoby, których wizerunek jest uwidoczniony w Materiałach (w szczególności na zdjęciach, multimediach), których zgoda jest konieczna do publikacji Materiału, wyraziły odpowiednia zgodę na publikację swojego wizerunku w sieci Internet.
  3. Publikacja tych Materiałów w ramach Usługi nie narusza obowiązujących przepisów, dobrych obyczajów ani jakichkolwiek praw osób trzecich.
 3. Użytkownik ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszystkie treści zawarte w prowadzonym przez niego Blogu.
 4. Użytkownik ma obowiązek usunięcia, niezgodnych z niniejszym Regulaminem i/lub obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami, w tym naruszających prawa osób trzecich, treści (komentarzy) zamieszczonych przez osoby trzecie w Serwisie.
 5. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny, zrezygnować z prowadzeni.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI OHME.PL

 1. W razie naruszenia Regulaminu przez Użytkownika jego Blog zostaje zablokowany oraz może zostać skasowany bez uprzedniego ostrzeżenia.
 2. Spółka zastrzega sobie prawo do zredagowania ewentualnych pojawiających się błędów lub odmowy publikacji ze względu na niezgodność z prawem lub standardami serwisu.
 3. Bloger wyraża zgodę na dokonanie przez Ohme.pl  zmiany tytułów Materiałów, śródtytułów, grafik i innych treści zamieszczonych przez Blogera.
 4. Bloger wyraża również zgodę wykorzystanie przez ohme.pl  jego wizerunku (zdjęć, nazwy Bloga, opisu) do promocji jego Materiałów oraz Serwisu.
 5. Ohme.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniami Użytkownika, w szczególności za nieprawidłowe korzystanie przez niego z Usługi.
 6. Ohme.pl będzie dokładać wszelkich starań aby prawidłowo i skutecznie pozycjonować wszelkie Materiały  zamieszczane w Serwisie. Ohme.pl nie dają jednak żadnych gwarancji co do skuteczności podejmowanych w tym zakresie działań.
 7. Ohme.pl zastrzegają sobie prawo do moderowania treści Materiałów jak i komentarzy umieszczonych pod Materiałami, w zakresie w jakim będzie to konieczne dla zapewnienia zgodności Materiału lub komentarza z wymogami określonymi w Regulaminie.

VI. REKLAMACJE

 1. Użytkownik może złożyć reklamację jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Ohme.pl lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected] z adresu przypisanego do Konta Użytkownika lub na adres siedziby Ohme.pl w formie pisemnej.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Ohme.pl zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Ohme.pl rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 5. Odpowiedź na reklamację Użytkownika wysyłana jest na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Ohme.pl może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację adres e-mail.

VII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Każdy może przeglądać Serwis bez konieczności informowania o swojej tożsamości i ujawniania jakichkolwiek danych osobowych. Dane osobowe przekazane Ohme.pl podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie rejestracji uniemożliwia rejestrację i założenie Konta.
 2. Użytkownik dokonujący rejestracji w Serwisie składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Ohme.pl, zgodnie z udostępnioną przez Ohme.pl klauzulą zgody.
 3. W przypadku niewyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych rejestracja w Serwisie nie zostaje ukończona, a podane przez Użytkownika dane, w tym również podany wcześniej adres e-mail, zostają przez Ohme.pl niezwłocznie usunięte i nie są w żaden sposób przetwarzane.
 4. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników, przekazanych dobrowolnie w ramach rejestracji jest Ohme.pl. Zbiór danych osobowych zgłoszony został Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych i jest zarejestrowany pod numerem.
 5. Ohme.pl dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkownika, w zakresie niezbędnym do zapewnienia mu właściwego korzystania ze wszystkich funkcji Serwisu, w tym dla otrzymywania newsletterów, ofert, informacji handlowych oraz poradników.
 6. Użytkownik ma prawo modyfikacji i aktualizacji swoich danych
 7. Ohme.pl szanuje prawo Użytkowników do prywatności, dlatego nie udostępnia osobom trzecim jakichkolwiek danych przekazywanych Ohme.pl przez Użytkowników. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy obowiązek ujawnienia tych danych będzie spoczywał na Ohme.pl z mocy obowiązującego prawa .
 8. Serwer, na którym umieszczony jest Serwis umieszcza na komputerze Użytkownika małe pliki tekstowe cookies. Serwis wykorzystuje pliki cookies do optymalnego dopasowania serwisu do potrzeb Użytkowników.
 9. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję zapisywania plików cookies. Efektem takich zmian ustawień jednak będzie jednak utrata możliwości zalogowania do Serwisu.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Ohme.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności w wypadku modyfikacji zakresu świadczonych usług lub sposobu ich świadczenia, wprowadzenia ulepszeń w zakresie sposobu komunikacji z Użytkownikiem za pomocą Serwisu, mogących wpłynąć na sposób korzystania z Serwisu przez Użytkownika lub na sposób wykonywania usług.
 2. W wypadku likwidacji Konta Blogera, Ohme.pl mogą w dalszym ciągu korzystać z jego Materiałów w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.
 3. W przypadku dokonania modyfikacji, o której mowa w ust.1 powyżej, Ohme.pl poinformuje o tym Blogera za pośrednictwem poczty email: [email protected] przez udostępnienie Użytkownikom jednolitego tekstu Regulaminu w Serwisie oraz powiadomienie każdego Użytkownika o tym fakcie, podczas kolejnego logowania w Serwisie.