Lifestyle

8 sposobów, żeby wyglądać stylowo, gdy nie stać cię na drogie ubrania

Ewelina Celejewska
Ewelina Celejewska
2 lutego 2018
1 z 8

Wybieraj dobrze dopasowane ubrania

Fot. iStock/Petar Chernaev

Coś, co dobrze leży i podkreśla twoje kształty, zawsze dobrze się prezentuje. Nie kupuj czegoś, co źle się układa, odstaje, jest za duże lub za małe. Staraj się osiągnąć efekt „skrojenia na miarę”. Tym charakteryzują się przecież drogie ubrania. Możesz też zainwestować w kilka klasycznych elementów garderoby (czarna sukienka, biała koszula, jeansy) z wyższej półki, które będą dobrze leżeć i będą wykonane z materiałów wysokiej jakości i traktować je jako bazę. Unikaj jednak ubrań z wielkim logo projektanta/marki – to zawsze wygląda tandetnie.

PoprzedniNastępny
Lifestyle

5 nawyków, które zniszczą każdy związek

Żaklina Kańczucka
Żaklina Kańczucka
3 lutego 2018
Fot. iStock/PJPhoto69
 

Wspólne życie nie zawsze bywa łatwe. Różnice wynikające z doświadczeń, charakterów, pewne nawyki przez cały czas wpływają na związek. Umiejętność wypracowania kompromisu pozwala na przeskoczenie rzeczy, które psują atmosferę. Natomiast dość często się zdarza, że para nieświadomie powtarza zachowania, które działają destrukcyjnie na relacje. 

Nawet jeśli wydaje się, że to tylko drobnostki, trzeba pamiętać, że właśnie ta drobnostka, przysłowiowy kamień wyciągnięty z dołu sterty, może spowodować niszczycielską lawinę.

5 nawyków, które zniszczą każdy związek

1. Jedzenie osobno posiłków

Tak jak zdrowiu nie służy szybkie pochłanianie jedzenia, tak relacji nie służy niezasiadanie do wspólnego posiłku. Wspólne jedzenie wzmacnia więzi, pozwala na niespieszną rozmowę, skłania do spędzania ze sobą więcej czasu. Jeśli nie ma czasu na takie śniadanie, na pewno znajdzie się szansa na wspólne obiady czy kolacje.

2. Kłótnie o to samo

Sprzeczki w związku są rzeczą normalną, bo nie ma ludzi, którzy cały czas myśleliby to samo. Mocniejsza wymiana zdań pozwala rozwiązać problem i oczyścić atmosferę, uspokoić sytuację, gdy opadną emocje. Natomiast problem pojawia się, gdy para stale wałkuje te same tematy, nie szukając sposobu rozwiązania zadawnionych sporów. Kłótnie o to samo oraz brak porozumienia nie służy żadnej relacji.

3. Pasywność w inicjowaniu seksu

Seks jest ważnym filarem związku i wzajemne pożądanie daje jasny komunikat, że partnerzy są ze sobą blisko i potrzebują się nawzajem. Jeśli seks w związku zaczyna kuleć, a para zaczyna unikać tematu jak ognia, pojawiają się kłopoty. Pasywność erotyczna rodzi frustrację i wymaga określenie i rozwiązania problemu.

4. Przywiązanie do internetu

Trudno w to uwierzyć, by w dzisiejszym świecie ludzie funkcjonowali bez dostępu do internetu. Internet jest wielu osobom niezbędny do pracy i pozwala łączyć się z innymi użytkownikami. A jednak, gdy ktoś przesiaduje cały czas z nosem w tablecie, oddala się od zwykłego życia, zapomina o budowaniu relacji i intymności z bliską osobą. Wiele związków rozbiło się o zaangażowanie w życie toczące się na portalach społecznościowych.

5. Traktowanie partnera jak własności

Mimo tworzenia wspólnoty związku, partnerzy zawsze będą osobnymi bytami. Traktowanie drugiej osoby jak własności tworzy pułapkę. Zamiast miłości i poczucia bezpieczeństwa, świadomości, że można polegać na drugiej osobie, pojawia się uczucie skrępowania, a nawet ubezwłasnowolnienia. W niewoli szczęście nie rozkwitnie.

Zauważając niepokojące zachowania, można skutecznie pracować nad ich zmianą. Dopóki nie poczyniły one większych szkód, para poradzi sobie sama. Jednak gdy szczęście w związku zostało mocno nadszarpnięte, dobrym rozwiązaniem jest sięgnięcie po pomoc terapeuty, który pomoże rozwiązać nawarstwione problemy.


 

źródło: www.milosctopasja.com


Lifestyle

Regulamin konkursu „Przepis na prawdziwą miłość”

Hanna Szczygieł
Hanna Szczygieł
2 lutego 2018
Fot. iStock / Xesai

Regulamin konkursu „Przepis na prawdziwą miłość”

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE „Przepis na prawdziwą miłość”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Konkurs „Przepis na prawdziwą miłość” zwanego dalej „Konkursem”, jest portal Oh!me, Blum Media
  sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany
  w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762,
  o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora w okresie ood 02.02.2018 do 15.02.2018 . Wyniki zostaną opublikowane do dnia 23.02.2018 roku na www.ohme.pl.
 3. Sponsorem nagród w Konkursie jest Wydawnictwo WAB zwany dalej Sponsorem.
 4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl.

 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsora nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich.

 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać odpowiedź na pytanie konkursowe. W komentarzu do artykułu KONKURS wykonaj zadanie konkursowe:

  Napisz nam, jaki jest twój przepis na prawdziwą miłość. Jak zawsze liczymy na waszą kreatywność – wszystkie chwyty dozwolone!

 1. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na platformie do komentowania Organizatora.
 2. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi, Organizator weźmie pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu pierwszy zapisany komentarz.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. 5 laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
 3. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 23.02.2018 roku  na stronie internetowej www.ohme.pl.

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

 1. Sponsorem nagród w Konkursie jest Wydawnictwo WAB.
 2. Laureatami Konkursu zostanie 5 osób, które wybierze jury na podstawie najciekawszej odpowiedzi.
 3. Nagrody:
  5 x książka „Prawdziwa historia miłości” Allain De Bottom + kubek

 4. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.
 5. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.
 6. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne z prawem do wykorzystania jej przez Organizatora w celach promocyjnych.
 7. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 8. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom przez Sponsora za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesyłką poleconą lub kurierską w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.
 2. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.
 4. Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

 1. W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.
 2. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.
 3. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

 


Zobacz także

„Dlaczego faceci odchodzą? Bo są głupi.” Pięć etapów z życia playboya – wyznanie mężczyzny po przejściach

Co za dużo to niezdrowo, czyli o publicznym (i wylewnym) okazywaniu sobie uczuć

Picie wina przed snem pozwala nam schudnąć. To nowe odkrycie naukowców